Tripanmitin có công thức là

Câu hỏi: Tripanmitin có công thức là

A. (C17H31COO)3C3H5

B. (C17H33COO)3C3H5

C. (C17H35COO)3C3H5

D. (C15H31COO)3C3H5

Đáp án D

Tripanmitin có công thức là (C15H31COO)3C3H5

Công thức của một số chất béo thông dụng khác:

– Trilinolein: (C17H31COO)3C3H5

– Triolein: (C17H33COO)3C3H5

– Tristearin: (C17H35COO)3C3H5