Tổ chức sống nào sau đây là bào quan

Câu hỏi: Tổ chức sống nào sau đây là bào quan

A. Tim
B. Phổi
C. Ribôxôm
D. Não bộ

Đáp án C. Tổ chức sống ribôxômlà bào quan.

Giải thích:

– Bào quan là các thành phần có mặt trong tế bào.

– Tim, phổi, não bộ là các cơ quan. Ribôxôm là bào quan có mặt trong tế bào, tham gia vào quá trình tổng hợp protêin.