Tích 10 số tự nhiên đầu tiên bằng bao nhiêu

Câu hỏi: Tích 10 số tự nhiên đầu tiên bằng bao nhiêu?

Đáp án:

10 số tự nhiên đầu tiên là : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9

-> Tích của 10 số tự nhiên đầu tiên bằng : 0 x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 = 0

Vậy tích của 10 số tự nhiên đầu tiên bằng 0.