Thực dân Pháp lấy cớ gì để tấn công Bắc Kì lần thứ hai

Câu hỏi: Thực dân Pháp lấy cớ gì để tấn công Bắc Kì lần thứ hai

A. Triều đình không dẹp nổi các cuộc khởi nghĩa của nhân dân.

B. Triều đình không bồi thường chiến phí cho Pháp.

C. Trả thù sự tấn công của quân cờ đen.

D. Triều đình vi phạm Hiệp ước 1874, giao thiệp với nhà Thanh

Đáp án A.

Lấy cớ triều đình không dẹp nổi các cuộc khởi nghĩa của nhân dân, thực dân Pháp lấy cớ gì để tấn công Bắc Kì lần thứ hai.