Thuật toán bao gồm các tính chất nào

Câu hỏi: Thuật toán bao gồm các tính chất nào

A. Tính dừng, tính liệt kê, tính đúng đắn

B. Tính dừng, tính xác định, tính đúng đắn

C. Tính xác định, tính liệt kê, tính đúng đắn

D. Tính xác định, tính liệt kê, tính dừng

Đáp án B.

Một thuật toán sẽ bao gồm các tính chất sau đây:

– Tính chính xác: Là yếu tố quan trọng hàng đầu, đảm bảo cho kết quả và thao tác thực hiện của máy tính được thực hiện hiệu quả, khả thi.

– Tính rõ ràng: Thuật toán được thực hiện trên nguyên tắc lệnh. Vì vậy các câu lệnh cần được đưa ra một cách rõ ràng, dễ hiểu và swps xếp theo trình tự nhất định.

– Tính khách quan: Thuật toán dù được thực hiện bởi máy tính hay con người đều phải đưa ra kết quả duy nhất, giống nhau. Nếu kết quả được đưa ra bởi 2 phương pháp này không tương đồng, chứng tỏ thuật toán cần được xem xét lại.

– Tính phổ dụng: Thuật toán đòi hỏi tính ứng dụng cao. Nó không chỉ sử dụng đối với bài toán nhất định mà được dùng để giải quyết nhiều dạng tương tự.

– Tính kết thúc: Thuật toán là một tập hợp hữu hạn vì vậy nó luôn có điểm kết thúc. Điểm kết thúc ở đây được hiểu là khi đã tìm ra kết quả phù hợp.