Thời đại xã hội có giai cấp đầu tiên là

Câu hỏi 1: Thời đại xã hội có giai cấp đầu tiên là

A. thời kì nguyên thủy

B. thời kì đá mới

C. thời cổ đại

D. thời kì kim khí

Đáp án C.

Khi xã hội nguyên thủy bị rạn vỡ, con người đứng trước ngưỡng cửa của thời đại xã hội có giai cấp đầu tiên – thời kì cổ đại.

Câu hỏi 2: Thời đại xã hội có giai cấp đầu tiên là

A. xã hội cổ đại

B. xã hội trung đại

C. xã hội cân đại

D. xã hội công xã thị tộc

Đáp án A. Thời đại xã hội có giai cấp đầu tiên là xã hội cổ đại.