Tập tính bảo vệ lãnh thổ diễn ra giữa

Câu hỏi: Tập tính bảo vệ lãnh thổ diễn ra giữa

A. Những cá thể cùng loài

B. Những cá thể khác loài

C. Con với bố mẹ

D. Những cá thể cùng lứa trong loài

Đáp án A.

Tập tính bảo vệ lãnh thổ diễn ra giữa những cá thể cùng loài.