Tầng lớp tiểu tư sản không bao gồm thành phần nào dưới đây

Câu hỏi: Tầng lớp tiểu tư sản không bao gồm thành phần nào dưới đây

A. Học sinh, sinh viên

B. Tiểu thương, địa chủ

C. Nhà báo, nhà giáo

D. Chủ các hãng buôn, xưởng sản xuất đại lí cung ứng và tiêu thụ

Đáp án D.

Từ trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, tầng lớp tiểu tư sản đã ra đời. Thành phần của họ khá phức tạp, gồm những tiểu thương, tiểu chủ sản xuất và buôn bán hàng thủ công, các công chức như nhà báo, nhà giáo…, học sinh, sinh viên.