Tại sao kẻ thù bên ngoài luôn có âm mưu và tiến hành chiến tranh xâm lược nước ta

Câu hỏi: Tại sao kẻ thù bên ngoài luôn có âm mưu và tiến hành chiến tranh xâm lược nước ta

A. Do vị trí chiến lược và điều kiện kinh tế của đất nước ta
B. Từ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù xâm lược
C. Từ điều kiện bên trong của ta, bên ngoài của khu vực
D. Có sự lôi kéo của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch

Đáp án A.

Kẻ thù bên ngoài luôn có âm mưu và tiến hành chiến tranh xâm lược nước ta là do vị trí chiến lược và điều kiện kinh tế của đất nước ta.