Tag: quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Bài 5: Quá khứ hoàn thành, quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Tiếng Anh

Bài 5: Quá khứ hoàn thành, quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Thì Quá khứ hoàn thành và Quá khứ hoàn thành tiếp diễn là hai thì thường xuyên xuất hiện trong chủ điểm đề thi tiếng Anh THPT, đặc biệt là thì Quá khứ hoàn thành. Các bạn có thể dễ phân biệt thì Quá khứ hoàn thành, tuy nhiên thì Quá khứ hoàn thành tiếp diễn vẫn gây không ít khó khăn cho các bạn. Vì vậy chúng ta cùng tổng hợp lại những kiến thức cơ bản nhất để các bạn dễ dàng phân biệt và sử dụng 2 thì này một cách chính xác và hiệu quả nhé. I. Cấu trúc: QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN 1. To be: S + had been + Adj/ noun Ex: She had been a good dancer when she met a car accident.2. Verb: S + had + Pii (past participle) Ex: We had lived in Hue before 1975. Công thức chung: S + had been+ V-ing Ex: She had been carrying a heavy bags. ...