Tag: nồng độ mol

Cách tính nồng độ mol
Hóa học

Cách tính nồng độ mol

Nồng độ mol là gì? Nồng độ mol chính là số mol chất tan trong 1 lít dung dịch. *Lưu ý: Đơn vị lít (L) được sử dụng nhiều hơn đơn vị ml Cách tính nồng độ mol Nồng độ mol được tính bằng lượng chất tan (n) chia cho thể tích dung dịch (V) Công thức tính nồng độ mol: CM = n/Vdd Từ công thức tính nồng độ mol ta có thể suy ra hai công thức khác: Công thức tính số mol chất tan: n = CM x Vdd Công thức tính thể tích dung dịch: Vdd = n/CM Công thức tính nồng độ phần trăm dung dịch C% = mct/mdd x 100% Trong đó:  mct: khối lượng chất tan  mdd: Khối lượng dung dịch