Tag: mệnh đề trạng ngữ

Bài 24: Mệnh đề trạng ngữ
Tiếng Anh

Bài 24: Mệnh đề trạng ngữ

Mệnh đề trạng ngữ là loại mệnh đề có chức năng làm trạng ngữ trong câu. Trong tiếng Anh, có rất nhiều loại mệnh đề trạng ngữ như: mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn, cách thức, nguyên nhân, kết quả…..Mỗi loại mệnh đề trạng ngữ được bắt đầu bởi các từ cụ thể. 1. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian thường bắt đầu bằng các từ sau: +  When ( khi mà) Ví dụ: When he comes, I will make a cake for him. + While (trong khi ) Ví du: I am reading book while they are playing. + Before (trước khi) Ví dụ: She often watches TV before she goes to bed . + After (sau khi) He went out after he had finished the housework. + Since (từ  khi) Ví dụ: i haven’t met them since they left. Chú ý: ” since ”  thường được dùng trong thì hiện tại h...