Tag: kí hiệu nguyên tử

Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho nguyên tử của một nguyên tố hóa học vì nó cho biết
Hóa học

Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho nguyên tử của một nguyên tố hóa học vì nó cho biết

Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hóa học vì nó cho biết: A. số khối A B. số hiệu nguyên tử Z C. nguyên tử khối của nguyên tử D. số khối A và số hiệu nguyên tử Z Kí hiệu của nguyên tố cho biết số hiệu nguyên tử Z và số khối A -> Đáp án D.