Tag: cách mạng tư sản anh

Lập niên biểu về cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
Lịch sử

Lập niên biểu về cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Câu hỏi: Lập niên biểu về cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ Bài giải: Cách mạng tư sản Thời gian Sự kiện Cách mạng tư sản Anh Tháng 4 - 1640 Sác-lơ I triệu tập Quốc hội. Tháng 8 - 1642 Sác-lơ I tuyên chiến với Quốc hội. 1642 - 1648 Nội chiến giữa Quốc hội với nhà vua. Tháng 1 - 1649 Sác-lơ I bị xử tử. Anh trở thành nước cộng hòa. Cách mạng đạt tới đỉnh cao. Năm 1653 Nền độc tài quân sự được thiết lập. Bước thụt lùi của cách mạng. Tháng 12 - 1688 Quốc hội tiến hành chính biến, đưa Vin-hem Ô-ran-giơ lên ngôi vua. Chế độ quân chủ lập hiến được thành lập. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ Cuối năm 1773 Sự kiện “chè Bô-xtơn” thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh ở Bắc Mĩ. ...