Tag: Anticodon

Anticodon là gì
Sinh học

Anticodon là gì

Anticodon là một chuỗi gồm ba nucleotit có trong phân tử RNA chuyển (tRNA), có chức năng nhận biết một chuỗi ba nucleotit khác có trong phân tử RNA thông tin (mRNA). Chúng cho phép các tRNA cung cấp các axit amin chính xác trong quá trình sản xuất protein. Các tRNA là liên kết giữa trình tự nucleotit của mRNA và trình tự axit amin của protein. Các tế bào chứa một số lượng tRNA nhất định, mỗi loại chỉ có thể liên kết với một axit amin cụ thể. Mỗi tRNA xác định một codon trong mRNA, cho phép nó đặt axit amin vào đúng vị trí trong chuỗi pôlipeptit đang phát triển được xác định theo trình tự mRNA.