Tag: amino axit

Amino axit
Hóa học

Amino axit

Lý thuyết amino axit Amino axit là loại hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino (NH2) và nhóm cacboxyl (COOH). Ví dụ: Tên gọi của các amino axit xuất phát từ tên axit cacboxylic tương ứng (tên hệ thống, tên thường) có thêm tiếp đầu ngữ amino và số (1,2,3,...) hoặc chữ Hi Lạp (α, β,...) chỉ vị trí của nhóm NH2 trong mạch. Đó là tên thay thế, tên bán hệ thống. Ngoài ra, các α-amino axit có trong thiên nhiên thường được gọi bằng tên riêng (tên thường). Các amino axit cần nhớ Bảng tên gọi của các amino axit cần nhớ: Công thức chung của amino axit Công thức chung của amino axit: R(NH2)x(COOH)y hoặc CnH2n+2-2k-x-y(NH2)x(COOH)y Phân tử amino axit có nhóm cacboxyl (COOH) thể hiện tính axit và nhóm amino (NH2) thể hiện tính bazơ nên thường tương tác với nhau ...