Sinh trưởng thứ cấp là sự tăng trưởng bề ngang của cây

Câu hỏi: Sinh trưởng thứ cấp là sự tăng trưởng bề ngang của cây

A. Do mô phân sinh bên của cây thân thảo tạo ra
B. Do mô phân sinh bên của cây Một lá mầm tạo ra
C. Do mô phân sinh lóng của cây tạo ra
D. Do mô phân sinh bên của cây thân gỗ tạo ra

Đáp án D.

Sinh trưởng thứ cấp là sự tăng trưởng bề ngang của cây do mô phân sinh bên của cây thân gỗ tạo ra.