Quy luật giá trị tác động đến điều tiết và lưu thông hàng hóa thông qua

Câu hỏi: Quy luật giá trị tác động đến điều tiết và lưu thông hàng hóa thông qua

A. giá trị hàng hóa

B. giá cả trên thị trường

C. giá trị xã hội cần thiết của hàng hóa

D. quan hệ cung cầu

Đáp án B.

Quy luật giá trị tác động đến điều tiết và lưu thông hàng hóa thông qua giá cả trên thị trường.