Quang phổ liên tục do một vật rắn bị nung nóng phát ra

Câu hỏi: Quang phổ liên tục do một vật rắn bị nung nóng phát ra

A. chỉ phụ thuộc vào bản chất của vật đó.
B. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của vật đó.
C. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật đó.
D. phụ thuộc vào cả bản chất và nhiệt độ của vật đó.

Đáp án C.

Chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật đó.