Quá trình khử nitrat diễn ra theo sơ đồ

Câu hỏi: Quá trình khử nitrat diễn ra theo sơ đồ

A. NO2→ NO3→ NH4+.

B. NO3- → NO2- → NH3.

C. NO3- → NO2- → NH2.

D. NO3- → NO2- → NH4+.

Đáp án D.

Giải thích: Quá trình khử nitrat trong cây là quá trình chuyển hóa NO3- thành NH4+ theo sơ đồ:

NO3- (nitrat) → NO2- (nitrit) → NH4+ (amoni)

Mo và Fe hoạt hóa enzim tham gia vào quá trình khử trên. Quá trình khử nitrat thành amoni được thực hiện trong mô rễ và mô lá.