Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu di truyền học của Menđen là gì?

Câu hỏi: Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu di truyền học của Menđen là gì?

A. Thí nghiệm trên cây đậu Hà Lan có hoa lưỡng tính
B. Phương pháp phân tích các thế hệ lai
C. Dùng toán thống kê để tính toán kết quả thu được
D. Cả A và C

Đáp án B.

Phương pháp nghiên cứu di truyền học của Menđen là phương pháp lai và phân tích con lai, gồm các bước:

– Tạo dòng thuần về từng cặp tính trạng tương phản bằng cách cho tự thụ phấn qua nhiều thế hệ.

– Lai các dòng thuần chủng khác nhau về 1 hoặc nhiều tính trạng, rồi phân tích kết quả lai ở F1, F2, F3.

– Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai, sau đó đưa ra giả thuyết giải thích kết quả.

– Tiến hành thí nghiệm chứng minh cho giả thuyết.