Phức hợp aa-tARN là sản phẩm của quá trình?

Câu hỏi: Phức hợp aa-tARN là sản phẩm của quá trình?

A. Hoạt hóa axit amin
B. Hình thành chuỗi polipeptit
C. Cắt bỏ axit amin mở đầu
D. Khớp mã của tARN vào mARN

Đáp án A.

Sản phẩm của quá trình hoạt hóa axit amin trong quá trình dịch mã là phức hợp aa-tARN.