Phần lớn các nguyên tố đa lượng cấu tạo nên

Câu hỏi: Phần lớn các nguyên tố đa lượng cấu tạo nên

A. Lipit, enzym.

B. Đại phân tử hữu cơ.

C. Prôtêin, vitamin

D. Glucôzơ, tinh bột, vitamin.

Đáp án B.

Giải thích: Phần lớn các nguyên tố đa lượng cấu tạo nên các đại phân tử hữu cơ.

Nguyên tố đa lượng còn gọi nguyên hằng lượng, chỉ các nguyên tố có hàm lượng lớn hơn 0,01% trong cơ thể người. Tồn tại dưới dạng các chất hữu cơ chủ yếu có 4 loại là cacbon, hiđro, oxy và nitơ, chiếm khoảng trên 95% trọng lượng cơ thể, còn các loại nguyên tố khác phần nhiều tồn tại dưới dạng các loại muối khoáng, với tổng lượng chiếm dưới 5% trọng lượng cơ thể.

Các đại phân tử hữu cơ có 4 loại chính: Cacbohiđrat (đường), lipit, protein và axit nucleic.