Ở người thức ăn vào miệng rồi lần lượt qua các bộ phận

Câu hỏi 1: Ở người thức ăn vào miệng rồi lần lượt qua các bộ phận

A. Miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già

B. Miệng, thực quản, ruột non, ruột già, dạ dày

C. Miệng, dạ dày, thực quản, ruột non, ruột già

D. Miệng, thực quản, ruột non, dạ dày, ruột già

Đáp án A.

Con đường đi của thức ăn trong hệ tiêu hóa ở người: Miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già.

Câu hỏi 2: Ở người thức ăn vào miệng rồi lần lượt qua các bộ phận

A. Miệng → Thực quản → Ruột non → Ruột già → Dạ dày

B. Miệng → Thực quản → Ruột non → Dạ dày → Ruột già

C. Miệng → Thực quản → Dạ dày → Ruột non → Ruột già

D. Miệng → Dạ dày → Thực quản → Ruột non → Ruột già

Đáp án C.