Ở động vật có túi tiêu hóa thức ăn được

Câu hỏi: Ở động vật có túi tiêu hóa, thức ăn được

A. tiêu hoá nội bào
B. tiêu hóa ngoại bào
C. tiêu hóa ngoại bào và tiêu hoá nội bào
D. một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào

Đáp án C.

Ở động vật có túi tiêu hóa, thức ăn được thực hiện tiêu hóa ngoại bào và tiêu hoá nội bào.