Nhân vật lịch sử nào sau đây là một nữ tướng?

Câu hỏi: Nhân vật lịch sử nào sau đây là một nữ tướng?

A. Lê Chân

B. Lê Lợi

C. Lê Lai

D. Lê Đại Hành

Đáp án A.

Lê Chân là một trong những nữ tướng xuất sắc của Hai Bà Trưng.