Nguyên tố nào có khả năng kết hợp với các nguyên tố khác để tạo ra rất nhiều chất hữu cơ khác nhau

Câu hỏi: Nguyên tố nào có khả năng kết hợp với các nguyên tố khác để tạo ra rất nhiều chất hữu cơ khác nhau

A. Hiđrô
B. Nitơ
C. Cacbon
D. Ôxi

Đáp án C.

Nguyên tố cacbon có khả năng kết hợp với các nguyên tố khác để tạo ra rất nhiều chất hữu cơ khác nhau: Cacbohidrat, lipit, protein…