Người tối cổ tự cải biến mình hoàn thiện mình từng bước nhờ

Câu hỏi: Người tối cổ tự cải biến mình hoàn thiện mình từng bước nhờ?

A. Nhờ lao động

B. Nhờ tự tìm kiếm được thức ăn

C. Nhờ thích nghi với điều kiện tự nhiên

D. Nhờ tự cải tạo thiên nhiên

Đáp án A.

Nhờ lao động, bàn tay con người trở nên khéo léo dần, cơ thể biến đổi để có tư thế lao động thích hợp, tiếng nói thuần thục hơn -> Con người tự cải biến, hoàn thiện mình từng bước nhờ lao động.