Người tối cổ khác loài vượn cổ ở điểm nào

Câu hỏi: Người tối cổ khác loài vượn cổ ở điểm nào?

A. Đã bỏ hết dấu tích vượn trên cơ thể mình.

B. Biết chế tạo lao và cung tên.

C. Đã biết chế tác công cụ lao động.

D. Biết săn bắn, hái lượm.

Đáp án C: Người tối cổ khác loài vượn cổ ở điểm đã biết chế tạo công cụ lao động.

Lời giải:

– Người tối cổ: biết chế tác công cụ lao động, lấy mảnh đã và hòn cuội lớn, ghè một mặt cho sắc và vừa tay cầm.

– Vượn cổ: chưa biết chế tác công cụ lao động, sử dụng những mảnh đá có sẵn để làm công cụ.