Người đặt nền móng cho việc nghiên cứu sử học một cách độc lập ở Trung Quốc là

Câu hỏi: Người đặt nền móng cho việc nghiên cứu sử học một cách độc lập ở Trung Quốc là

A. Tư Mã Thiên

B. La Quán Trung

C. Thi Nại Am

D. Ngô Thừa Ân

Đáp án A.

Người đặt nền móng cho việc nghiên cứu sử học một cách độc lập ở Trung Quốc là Tư Mã Thiên.

Sử học bắt đầu từ thời Tây Hán, đã trở thành lĩnh vực nghiên cứu độc lập. Bộ Sử kí do Tư Mã Thiên soạn thảo là một tác phẩm nổi tiếng, có giá trị về mặt tư liệu và tư tưởng. Đến thời Đường, cơ quan biên soạn sử của nhà nước được thành lập, gọi là Sử quán.