Ngoài phần đất ở trung tâm Bắc Mĩ có diện tích hơn 8 triệu km vuông Hoa Kỳ còn bao gồm

Câu hỏi: Ngoài phần đất ở trung tâm Bắc Mĩ có diện tích hơn 8 triệu km vuông, Hoa Kỳ còn bao gồm

A. Bán đảo A-la-xca và quần đảo Ha-oai

B. Quần đảo Ha-oai và quần đảo Ăng-ti Lớn

C. Quần đảo Ăng-ti Lớn và quần đảo Ăng-ti Nhỏ

D. Quần đảo Ăng-ti Nhỏ và bán đảo A-la-xca

Đáp án A.

Ngoài phần đất ở trung tâm Bắc Mĩ có diện tích hơn 8 triệu km vuông, Hoa Kỳ còn bao gồm bán đảo A-la-xca và quần đảo Ha-oai (Mục I, SGK/36 địa lí 11 cơ bản).