Nền kinh tế tri thức được dựa trên

Nền kinh tế tri thức, còn gọi là kinh tế dựa vào tri thức (Knowledge – BasedEconomy) là nền kinh tế chủ yếu dựa vào tri thức, trên cơ sở phát triển khoa học và công nghệ cao. “Nền kinh tế tri thức là nền kinh tế ngày càng phụ thuộc trực tiếp vào việc sản xuất phân phối và sử dụng tri thức và thông tin”.

Câu hỏi: Nền kinh tế tri thức được dựa trên

A. Tri thức và kinh nghiệm cổ truyền.

B. Kĩ thuật và kinh nghiệm cổ truyền.

C. Công cụ lao động cổ truyền.

D. Tri thức, kĩ thuật và công nghệ cao.

Đáp án D: Nền kinh tế tri thức được dựa trên tri thức, kĩ thuật và công nghệ cao.