Một người đang sử dụng dịch vụ thư điện tử miễn phí của Google địa chỉ nào dưới đây được viết đúng

Câu hỏi: Một người đang sử dụng dịch vụ thư điện tử miễn phí của Google địa chỉ nào dưới đây được viết đúng

A. gmail.com@yahoo2010

B. thidaihoc@yahoo.com.vn

C. thidaihoc@gmail.com

D. B và C đều đúng

Đáp án D.

Cú pháp địa chỉ thư điện tử tổng quát là: <Tên đăng nhập> @ <Tên máy chủ lưu hộp thư>.