Mặt trái toàn cầu hóa kinh tế thể hiện ở

Câu hỏi: Mặt trái toàn cầu hóa kinh tế thể hiện ở

A. khoảng cách giàu nghèo gia tăng giữa các nhóm nước
B. sự phát triển kinh tế diễn ra nhanh chóng, tập trung chủ yếu ở các nước phát triển.
C. thương mại toàn cầu sụt giảm.
D. các nước đang phát triển sẽ không được hưởng nhiều lợi ích.

Đáp án A.

Giải thích: Toàn cầu hóa kinh tế cũng có những mặt trái của nó, đặc biệt làm gia tăng nhanh chóng khoảng cách giàu nghèo giữa các nhóm nước.