Lừa lai với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản hiện tượng này biểu hiện cho

Câu hỏi: Lừa lai với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản hiện tượng này biểu hiện cho

A. cách li tập tính
B. cách li mùa vụ
C. cách li trước hợp tử
D. cách li sau hợp tử

Đáp án D.

Hiện tượng có taọ ra con lai,nhưng con lai có sức sống kém hoặc con lai có sức sống tốt nhưng không sinh sản được là do cách ly sau hợp tử.