Loại đường nào sau đây không cùng nhóm với những chất còn lại

Câu hỏi: Loại đường nào sau đây không cùng nhóm với những chất còn lại?

A. Pentôzơ

B. Mantôzơ

C. Glucôzơ

D. Fructôzơ

Đáp án B: Mantôzơ.

Mantôzơ không cùng nhóm với những chất còn lại vì nó là đường đôi, các chất còn lại là đường đơn.