Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ các tầng lớp nào của xã hội?

Câu hỏi: Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ các tầng lớp nào của xã hội?

A. Nông dân tự do có nhiều ruộng đất
B. Tướng lĩnh quân sự và quí tộc có nhiều ruộng đất
C. Nô lệ được giải phóng
D. Tất cả các thành phần trên

Đáp án B.

Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ các tướng lĩnh quân sự, quý tộc có nhiều ruộng đất.