Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là… đối với mỗi người trong thời đại ngày nay. Trong dấu “…” là?

Câu hỏi: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là… đối với mỗi người trong thời đại ngày nay. Trong dấu “…” là?

A. Điều kiện

B. Yêu cầu

C. Tiền đề

D. Động lực

Đáp án B.

Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là yêu cầu đối với mỗi người trong thời đại ngày nay.