Khi không còn quản lý thông tin hồ sơ của một học sinh cần thực hiện chức năng nào của Access

Câu hỏi: Khi không còn quản lý thông tin hồ sơ của một học sinh cần thực hiện chức năng nào của Access

A. Tạo lập hồ sơ

B. Sửa chữa hồ sơ

C. Xoá hồ sơ

D. Thêm hồ sơ mới

Đáp án C.

Khi không còn quản lý thông tin hồ sơ của một học sinh cần thực hiện chức năng Xóa hồ sơ của Access.