Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022

TT Nội dung triển khai  Tổ chức, cá nhân thực hiện Tổ chức, cá nhân phối hợp Thời gian

  thực hiện

I CÔNG TÁC CHUẨN BỊ      
1 Xây dựng Kế hoạch tuyển sinh của từng CSĐT CSĐT Sở GDĐT,

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Trước ngày 23/6/2022
2 Công bố đề án tuyển sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh của CSĐT CSĐT Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Trước ngày 23/6/2022
3 Tập huấn Quy chế tuyển sinh Vụ GDĐH,

Cục CNTT

CSĐT,

Sở GDĐT

Trước ngày 6/7/2022
4 Tổ chức chạy thử, tập huấn phần mềm hệ thống thông tin tuyển sinh Vụ GDĐH,

Cục CNTT

CSĐT,

Sở GDĐT

Trước ngày 6/7/2022
5 CSĐT cập nhật thông tin tuyển sinh của CSĐT vào Hệ thống (trang Nghiệp vụ) CSĐT Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Trước ngày 15/7/2022
6 Tổ chức chạy thử, thực hành việc đăng ký xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (Hệ thống) Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Thí sinh,
Sở GDĐT
Từ ngày 15/7 đến

ngày 18/7/2022

7 Rà soát kết quả điểm học tập cấp THPT (học bạ) trên Hệ thống Sở GDĐT,

Điểm tiếp nhận,

Thí sinh

Cục CNTT Từ ngày 1/7 đến

17 giờ 00

ngày 18/7/2022

8 Cập nhật kết quả sơ tuyển, kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có) kết quả thi các môn năng khiếu. CSĐT  

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Trước 17 giờ 00

ngày 21/7/2022

9 Sở GDĐT,

Điểm tiếp nhận

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Trước ngày 22/7/2022
10 Tổ chức chạy thử, tập huấn công tác lọc ảo nguyện vọng ĐKXT. Vụ GDĐH

Cục CNTT

CSĐT Trước ngày 30/8/2022
11 Tổ chức trực hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1 theo phương thức trực tuyến. CSĐT,

Sở GDĐT,

Điểm tiếp nhận,

Thí sinh

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Từ ngày 10/7

đến ngày 28/9/2022

 

II. TỔ CHỨC XÉT TUYỂN THẲNG      
1 Thí sinh nộp Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về các CSĐT Thí sinh,

CSĐT

Vụ GDĐH,
Sở GDĐT
Trước ngày 15/7/2022
2 Hoàn thành công tác xét tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh. Cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển xét tuyển thẳng lên Hệ thống. CSĐT Thí sinh,

Sở GDĐT

Trước 17 giờ 00 ngày  ngày 21/7/2022
3 Thí sinh xét tuyển thẳng xác nhận nhập học trên Hệ thống. Thí sinh,

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Từ ngày 22/7 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022
III TỔ CHỨC XÉT TUYỂN SỚM      
1 Hoàn thành công tác xét tuyển sớm và thông báo kết quả cho thí sinh. Cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm lên Hệ thống. CSĐT Thí sinh,

Sở GDĐT

Trước 17 giờ 00 ngày  ngày 21/7/2022
IV ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRÊN HỆ THỐNG      
1 Cấp tài khoản bổ sung cho các thí sinh (đã tốt nghiệp THPT, trung cấp) chưa có tài khoản đăng ký xét tuyển trên Hệ thống. Sở GDĐT, Thí sinh Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Từ ngày 12/7 đến

ngày 18/7/2022

2 Thí sính đăng ký, điều chỉnh NV xét tuyển (không giới hạn số lần) trong thời gian quy định. Thí sinh,

CSĐT,

Sở GDĐT,

Điểm tiếp nhận

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

 Từ ngày 22/7 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022

 

3 Bộ GDĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề. Bộ GDĐT Các đơn vị chức năng của Bộ,  CSĐT  

Trước ngày 30/7/2022

4 Các CSĐT điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Hệ thống và trang thông tin điện tử của  CSĐT. CSĐT Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Trước 17 giờ 00

ngày 02/8/2022

5 – Rà soát, sửa sai, xác nhận thông tin chế độ ưu tiên của thí sinh.

– Thí sinh nộp kinh phí xét tuyển trực tuyến.

Thí sinh;

Sở GDĐT;

Điểm tiếp nhận;

Trường điều phối nhận lệ phí đăng ký (Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội,
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông)

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Từ ngày 21/8

đến 17 giờ 00

ngày 28/8/2022

 

V XÉT TUYỂN VÀ XỬ LÝ NGUYỆN VỌNG THEO KẾ HOẠCH CHUNG      
1 – CSĐT tải dữ liệu, thông tin xét tuyển; điểm thi tốt nghiệp THPT; kết quả học tập cấp THPT trên hệ thống.

– Tổ chức xét tuyển.

CSĐT Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Từ 01/9 đến 17 giờ 00 ngày 15/9/2022
2 Xử lý NV trên Hệ thống để xác định NV cao nhất trong số NV mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển. Vụ GDĐH,

Cục CNTT

CSĐT Từ 01/9 đến 17 giờ 00 ngày 15/9/2022
VI THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ XÁC NHẬN NHẬP HỌC      
1 Thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1. CSĐT Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Trước 17 giờ 00

ngày 17/9/2022

2  Xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống. Thí sinh CSĐT,

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Trước 17 giờ 00

ngày 30/9/2022

VII TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ VÀ XÉT TUYỂN BỔ SUNG      
1 Thông báo tuyển sinh đợt bổ sung. CSĐT  Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Từ ngày 01/10/2022
2 Xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định. CSĐT Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Từ tháng 10 đến tháng 12/2022
VIII BÁO CÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH      
1 Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2022. CSĐT Vụ GDĐH Trước ngày 31/12/2022