Học phí Học viện Tài chính bao nhiêu 1 tín chỉ?

Học phí Học viện Tài chính 2023 – 2024

Dựa vào mức tăng học phí của những năm gần đây, dự kiến học phí năm 2023 – 2024 theo quy định của trường Học viện Tài chính sẽ thay đổi và tăng không quá 10% so với năm trước.

Học phí dự kiến năm 2023 – 2024:

  • Chương trình chuẩn: Từ 22 – 24 triệu đồng/ sinh viên/ năm học
  • Chương trình chất lượng cao: Từ 40 – 50 triệu đồng/ sinh viên/  năm học
  • Diện tuyển sinh theo đặt hàng: Từ 42 – 44 triệu đồng/ sinh viên/  năm học
  • Chương trình liên kết với Trường Đại học Greenwich: Từ 70 – 470 triệu đồng/ sinh viên/ năm học
  • Chương trình liên kết Đại học Toulon: 57 triệu đồng/ sinh viên/ năm học

Học phí Học viện Tài chính 2022 – 2023

Theo đề án tuyển sinh năm 2022, học phí Học viện Tài chính năm 2022 – 2023:

  • Chương trình chuẩn: Từ 22.000.000 VNĐ/ năm
  • Chương trình chất lượng cao: Từ 47.500.00 VNĐ/ năm
  • Diện tuyển sinh theo đặt hàng: Từ 42.000.000 VNĐ/ năm
  • Chương trình liên kết với Trường Đại học Greenwich: Từ 70.000.000 – 470.000.000 VNĐ/ năm
  • Chương trình liên kết Đại học Toulon: 52.000.000 VNĐ/ năm

Học phí Học viện Tài chính hệ chất lượng cao

Học phí chương trình chất lượng cao qua các năm:

Năm  Học phí/ năm
2023 – 2024 40.000.000 – 50.000.000 VNĐ
2022 – 2023 47.500.000 VNĐ
2021 – 2022 45.000.000 VNĐ

Học phí Học viện Tài chính hệ vừa học vừa làm

Diện tuyển sinh theo đặt hàng, hệ vừa học vừa làm qua các năm: 

Năm  Học phí/ năm 
2023 – 2024 42.000.000 – 44.000.000 VNĐ
2022 – 2023 42.000.000 VNĐ

Học viện Tài chính học bao nhiêu tín chỉ

Chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy 4 năm (cử nhân Đại học) được chia thành hai khối kiến thức bao gồm giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp. Tổng số tín chỉ của chương trình dao tạo này nằm trong khoảng từ 120 đến dưới 140 tín chỉ (không tính học phần Giáo dục Quốc phòng – An ninh và Giáo dục Thể chất). Số tín chỉ cụ thể được quy định bởi Giám đốc phù hợp với yêu cầu đào tạo của từng ngành và chuyên ngành.