Học phí đại học Phenikaa năm học 2022 – 2023

Ngành Y khoa học phí 150 triệu 1 năm, khóa đầu tiên K16 đã được hỗ trợ giảm 50% cho năm thứ nhất còn 75 triệu (từ năm thứ 2 hỗ trợ giảm 40% nhưng không quá 5 năm).

Trong năm học 2022 – 2023, học phí là mức thu đã được tập đoàn Phenikaa và nhà trường giảm 20% học phí và giữ nguyên mức giảm này trong toàn khóa học. Hàng năm, căn cứ tình hình thực tế, nhà trường sẽ giữ nguyên hoặc tăng học phí. Nếu có tăng thì tăng không quá 10%.

Học phí năm học 2022 – 2023 của một số ngành sau khi đã được giảm 20% học phí như sau:

Ngành Kinh doanh quốc tế 42 triệu 1 năm, Dược học 30 triệu 1 năm. Ngành Điều dưỡng học phí trung bình là 24 triệu đồng 1 năm. Riêng năm học 2022 – 2023, học phí ngành Điều dưỡng ngoài sự hỗ trợ 20% từ tập đoàn còn giảm thêm 17% còn 20 triệu 1 năm.

Ngành quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính ngân hàng, quản trị nhân lực, luật kinh tế 28 triệu 1 năm. Các ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Du lịch 26 triệu 1 năm. Ngành Ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Nhật 24 triệu 1 năm.

Các ngành khối kỹ thuật – công nghệ từ 20 triệu đến 32 triệu 1 năm.

Hàng năm, căn cứ tình hình thực tế, nhà trường sẽ giữ nguyên hoặc tăng học phí. Nếu có tăng thì tăng không quá 10%.