Học phí 1 năm trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) 1 năm là bao nhiêu?

Học phí Đại học Công nghiệp Hà Nội 2021-2022

Học phí bình quân các chương trình đào tạo chính quy của Đại học Công nghiệp Hà Nội năm học 2021-2022 là 18.500.000 VNĐ/ năm học, học phí năm học tiếp theo tăng lên dưới 10% so với năm học liền trước. Học phí các chương trình liên kết đào tạo 2+2 với đối tác nước ngoài tuỳ theo trường liên kết.

Học phí Đại học Công nghiệp Hà Nội 2020-2021

Học phí của nhà trường năm 2020 đối với sinh viên đại học là 350.000 VNĐ/tín chỉ. Trung bình một năm sinh viên chi phí khoảng 17.500.000 VNĐ. Trường có lộ trình tăng học phí hàng năm, mức tăng không quá 10% so với năm học liền trước.

Học phí Đại học Công nghiệp Hà Nội 2019-2020

Đại học công nghiệp Hà Nội 2019 – 2020 đã thông báo mức học phí của năm học 2019 là 17.500.000 VNĐ/sinh viên/năm học. Học phí năm học tiếp theo tăng không quá 10% so với năm học liền trước.