Hiện tượng xảy ra khi cho giấy quỳ khô vào bình đựng khí amoniac là

Câu hỏi: Hiện tượng xảy ra khi cho giấy quỳ khô vào bình đựng khí amoniac là

A. Giấy quỳ mất màu

B. Giấy quỳ chuyển sang màu xanh

C. Giấy quỳ chuyển sang màu đỏ

D. Giấy quỳ không chuyển màu

Đáp án D.

Khi cho giấy quỳ khô vào bình đựng khí amoniac thì giấy quỳ sẽ không chuyển màu. Khi cho giấy quỳ ẩm vào bình đựng khí thì quỳ sẽ chuyển sang màu xanh.

NH3 + H2 NH4+ + OH