Hịch tướng sĩ được viết theo thể văn gì

Hịch tướng sĩ được viết theo thể văn gì