Hai vịnh biển có diện tích lớn nhất nước ta là

Câu hỏi: Hai vịnh biển có diện tích lớn nhất nước ta là

A. vịnh Cam Ranh và vịnh Bắc Bộ.

B. vịnh Hạ Long và vịnh Thái Lan.

C. vịnh Thái Lan và vịnh Cam Ranh.

D. vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan.

Đáp án D.

Giải thích: Hai vịnh biển có diện tích lớn nhất nước ta là vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan.