Giải pháp chủ yếu để khai thác có hiệu quả thế mạnh tổng hợp kinh tế biển của trung du và miền núi Bắc Bộ là

Câu hỏi: Giải pháp chủ yếu để khai thác có hiệu quả thế mạnh tổng hợp kinh tế biển của trung du và miền núi Bắc Bộ là

A. Hoàn thiện và đồng bộ cơ sở vật chất kĩ thuật, hạ tầng

B. Thu hút đầu tư, đổi mới chính sách, mở rộng thị trường

C. Nâng cao ý thức người dân, đào tạo và hỗ trợ việc làm

D. Phân bố dân cư ven biển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Đáp án B.

Yếu tố chủ yếu làm cho Trung du và miền núi Bắc Bộ khai thác có hiệu quả thế mạnh tổng hợp kinh tế biển là thu hút đầu tư, đổi mới chính sách, mở rộng thị trường. Trong điều kiện mở cửa nền kinh tế, Trung du miền núi Bắc Bộ đã và đang thu hút nhiều vốn đầu tư trong và ngoài nước, thị trường buôn bán trao đổi hàng hóa cũng được mở rộng hơn. Vùng đã và đang phát triển nhiều dự án như khu kinh tế Vân Đồn, khu công nghiệp Cái Lân, hoạt động dịch vụ du lịch cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ, chất lượng được nâng cao.