Động lực làm tăng dân số thế giới là

Câu hỏi: Động lực làm tăng dân số thế giới là

A. tỉ suất sinh thô

B. gia tăng dân số tự nhiên

C. gia tăng dân số tự nhiên và cơ học

D. gia tăng cơ học

Đáp án B.

Động lực làm tăng dân số thế giới là gia tăng dân số tự nhiên (Mục II, SGK Địa lí 10 cơ bản trang 86).