Điều kiện hóa hành động là kiểu liên kết giữa

Câu hỏi: Điều kiện hóa hành động là kiểu liên kết giữa

A. giữa các hành vi và các kích thích sau đó động vật chủ động lặp lại các hành vi này

B. giữa một hành vi với một hệ quả mà sau đó động vật chủ động lặp lại các hành vi này

C. giữa một hành vi và một kích thích sau đó động vật chủ động lặp lại các hành vi này

D. giữa hai hành vi với nhau mà sau đó động vật chủ động lặp lại các hành vi này

Đáp án B.

Điều kiện hoá hành động là kiểu liên kết giữa một hành vi với một hệ quả mà sau đó động vật chủ động lặp lại các hành vi này.