Điểm tương đồng giữa văn hóa Campuchia và văn hóa Lào là

Câu hỏi: Điểm tương đồng giữa văn hóa Campuchia và văn hóa Lào là

A. Đều chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ

B. Đều chịu ảnh hưởng của văn hóa Đại Việt

C. Đều chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây

D. Đều chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa

Đấp án A.

Điểm tương đồng giữa văn hóa Campuchia và văn hóa Lào là là đều chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ.